Chinese Wine

wine 

Commemorative Wine of 1987 National Day 
1987 民國七十六年國慶紀念酒
Mínguó qīshíliù nián guóqìng jìniàn jiǔ


Powered by Blogger.